تجارب کاری دکتر زهرا عسگری

رديف  عنوان فعاليت يا سمت اجرايي  نام محل فعاليت  تاريخ شروع  تاريخ پايان
 1   عضو هيئت علمي دانشگاه علوم پزشكي  دانشگاه تهران  1375  تاکنون
 2  سرپرست اتاق عمل بیمارستان بهارلو  دانشگاه علوم پزشكي تهران  1375 1383
 3  عضو شوراي آموزشي بیمارستان بهارلو  دانشگاه علوم پزشكي تهران  1375  1383
 4  عضو شوراي پژوش گروه زنان بیمارستان ولی عصر  دانشگاه علوم پزشكي تهران  1379  1381
 5  معاون آموزشی بیمارستان بهارلو  دانشگاه علوم پزشكي تهران  1382  1383
 6  معاون اموزشی و پژوهشی بیمارستان بهارلو     دانشگاه علوم پزشكي تهران  1380  1383
7  عضو شورای پژوهشی و پایان نامه ها  دانشگاه علوم پزشكي تهران  1377  1383
 8  عضو كميته برنامه ریزی کادر بیمارستان بهارلو  دانشگاه علوم پزشكي تهران  1382  1383
 9  مسئول راه اندازی لاپاراسکپی زنان  بیمارستان بهارلو  دانشگاه علوم پزشکی تهران  1385/1/1
 10  مدیرومسئول کارورزان بیمارستان روئین تن ارش  دانشگاه علوم پزشكي تهران  1384  تاکنون
 11  مسئول بخش اندوسکپی بیمارستان روئین تن ارش  دانشگاه علوم پزشكي تهران  1385 تاکنون
 12  عضو کمیته اخلاق و موازین شرعی   دانشگاه علوم پزشكي تهران  1386 تاکنون
 13  عضو تیم راه اندازی مرکز آموزش لاپاراسکوپی دانشگاه  دانشگاه علوم پزشكي تهرا ن  1385  تاکنون
 14  عضو کمیته پرسنل فعالیتها امار واسناد(آرش)  دانشگاه علوم پزشكي تهران  1386  تاکنون
 15  عضو کمیته سوانح و فوریتهای پزشکی (آرش)  دانشگاه علوم پزشكي تهران    1386  تاکنون
 16  عضو کمیته غذا دارو و تجهیزات (ارش)  دانشگاه علوم پزشكي تهران    1386  تاکنون
 17  ریاست کمیته کارورزی بیمارستان روئین تن آرش  دانشگاه علوم پزشكي تهران  1383  تاکنون
 18  راه اندازی اتاق عمل لا پاراسکپی بیمارستاان هدایت  تامین اجتماعی  1371
 19  تیم برگزار کننده کارگاه لاپاراسکوپیبیمارستان میرزا کوجک خان  دانشگاه علوم پزشکی تهران  84/08/28  84/09/01
 20  برگزاری کارگاه یک روزه لاپاراسکوپی  دانشگاه علوم پزشکی سمنان  85/11/26  85
 21  برگزاری کارگاه لاپاراسکوپی  تامین اجتماعی بیمارستان هدایت  8الی 10 اسفند 85  85
 22  عضو تیم APPROVE معاونت درمان سازمان تامین اجتماعی  سازمان تامین اجتماعی  ازسال 1384        تاکنون
 23  عضو کارشناسان سازمان نظام پزشکی در رشته تخصصی زنان وزایما ن در دادسرا و هیاتهای انتظامی   سازمان نظام پزشکی  1387 تاکنون
 24  عضو کارشناسان کمیسیونهای  تخصصی سازمان پزشکی قانونی  سازمان پزشکی قانونی  1387 تاکنون
 25  عضو کمیته علمی بررسی طرحهای تحقیقاتی  بیمارستان ارش  1387 تاکنون
 26  مدرس مرکز آموزش لاپاروسکوپی دانشگاه  مرکز آموزش لاپاروسکوپی دانشگاه  1385 تاکنون
 27  مسئول آموزش فلوهای لاپاراسکوپی بیمارستان آرش  لاپاراسکوپی بیمارستان آرش  شهریور 1391  تاکنون
 28  رییس  اتاق عمل لاپاراسکوپیبیمارستان آرش  بیمارستان آرش 1388 تاکنون