تجارب کاری دکتر زهرا عسگری

رديف  عنوان فعاليت يا سمت اجرايي  نام محل فعاليت  تاريخ شروع  تاريخ پايان
 ۱   عضو هيئت علمي دانشگاه علوم پزشكي  دانشگاه تهران  ۱۳۷۵  تاکنون
 ۲  سرپرست اتاق عمل بیمارستان بهارلو  دانشگاه علوم پزشكي تهران  ۱۳۷۵ ۱۳۸۳
 ۳  عضو شوراي آموزشي بیمارستان بهارلو  دانشگاه علوم پزشكي تهران  ۱۳۷۵  ۱۳۸۳
 ۴  عضو شوراي پژوش گروه زنان بیمارستان ولی عصر  دانشگاه علوم پزشكي تهران  ۱۳۷۹  ۱۳۸۱
 ۵  معاون آموزشی بیمارستان بهارلو  دانشگاه علوم پزشكي تهران  ۱۳۸۲  ۱۳۸۳
 ۶  معاون اموزشی و پژوهشی بیمارستان بهارلو     دانشگاه علوم پزشكي تهران  ۱۳۸۰  ۱۳۸۳
۷  عضو شورای پژوهشی و پایان نامه ها  دانشگاه علوم پزشكي تهران  ۱۳۷۷  ۱۳۸۳
 ۸  عضو كميته برنامه ریزی کادر بیمارستان بهارلو  دانشگاه علوم پزشكي تهران  ۱۳۸۲  ۱۳۸۳
 ۹  مسئول راه اندازی لاپاراسکپی زنان  بیمارستان بهارلو  دانشگاه علوم پزشکی تهران  ۱۳۸۵/۱/۱
 ۱۰  مدیرومسئول کارورزان بیمارستان روئین تن ارش  دانشگاه علوم پزشكي تهران  ۱۳۸۴  تاکنون
 ۱۱  مسئول بخش اندوسکپی بیمارستان روئین تن ارش  دانشگاه علوم پزشكي تهران  ۱۳۸۵ تاکنون
 ۱۲  عضو کمیته اخلاق و موازین شرعی   دانشگاه علوم پزشكي تهران  ۱۳۸۶ تاکنون
 ۱۳  عضو تیم راه اندازی مرکز آموزش لاپاراسکوپی دانشگاه  دانشگاه علوم پزشكي تهرا ن  ۱۳۸۵  تاکنون
 ۱۴  عضو کمیته پرسنل فعالیتها امار واسناد(آرش)  دانشگاه علوم پزشكي تهران  ۱۳۸۶  تاکنون
 ۱۵  عضو کمیته سوانح و فوریتهای پزشکی (آرش)  دانشگاه علوم پزشكي تهران    ۱۳۸۶  تاکنون
 ۱۶  عضو کمیته غذا دارو و تجهیزات (ارش)  دانشگاه علوم پزشكي تهران    ۱۳۸۶  تاکنون
 ۱۷  ریاست کمیته کارورزی بیمارستان روئین تن آرش  دانشگاه علوم پزشكي تهران  ۱۳۸۳  تاکنون
 ۱۸  راه اندازی اتاق عمل لا پاراسکپی بیمارستاان هدایت  تامین اجتماعی  ۱۳۷۱
 ۱۹  تیم برگزار کننده کارگاه لاپاراسکوپیبیمارستان میرزا کوجک خان  دانشگاه علوم پزشکی تهران  ۸۴/۰۸/۲۸  ۸۴/۰۹/۰۱
 ۲۰  برگزاری کارگاه یک روزه لاپاراسکوپی  دانشگاه علوم پزشکی سمنان  ۸۵/۱۱/۲۶  ۸۵
 ۲۱  برگزاری کارگاه لاپاراسکوپی  تامین اجتماعی بیمارستان هدایت  ۸الی ۱۰ اسفند ۸۵  ۸۵
 ۲۲  عضو تیم APPROVE معاونت درمان سازمان تامین اجتماعی  سازمان تامین اجتماعی  ازسال ۱۳۸۴        تاکنون
 ۲۳  عضو کارشناسان سازمان نظام پزشکی در رشته تخصصی زنان وزایما ن در دادسرا و هیاتهای انتظامی   سازمان نظام پزشکی  ۱۳۸۷ تاکنون
 ۲۴  عضو کارشناسان کمیسیونهای  تخصصی سازمان پزشکی قانونی  سازمان پزشکی قانونی  ۱۳۸۷ تاکنون
 ۲۵  عضو کمیته علمی بررسی طرحهای تحقیقاتی  بیمارستان ارش  ۱۳۸۷ تاکنون
 ۲۶  مدرس مرکز آموزش لاپاروسکوپی دانشگاه  مرکز آموزش لاپاروسکوپی دانشگاه  ۱۳۸۵ تاکنون
 ۲۷  مسئول آموزش فلوهای لاپاراسکوپی بیمارستان آرش  لاپاراسکوپی بیمارستان آرش  شهریور ۱۳۹۱  تاکنون
 ۲۸  رییس  اتاق عمل لاپاراسکوپیبیمارستان آرش  بیمارستان آرش ۱۳۸۸ تاکنون