تجارب کاری دکتر معصومه نتاج

  • مهر ماه ۸۲ تا شهریور ۸۵ : دستیار بیهوشی و مراقبت های ویژه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زاهدان ، بیمارستان های امام علی و خاتم الانبیاء.
  • مهر ۸۴ تا اسفند ۸۴:دستیار بیهوشی و مراقبت های ویژه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران و بیمارستان دکتر علی شریعتی تهران
  • بهمن ۸۵ تا مهر ۸۶:متخصص بیهوشی اتاق عمل بیمارستان امیرالمومنین شهرستان کردکوی وبیمارستان شهدای بندر گز،مشمول طرح ضریب k
  • آذر ۸۶ تا بهمن ۸۹:متخصص بیهوشی اتاق عمل بیمارستان روئین تن آرش مشمول طرح ضریب k
  • بهمن ۸۹ تا کنون:مسئول و مدیر علمی بخش ICUبیمارستان روئین تن آرش.استخدام پیمانی،درمانی.
  • فروردین ۹۱ تا کنون مسئول اتاق عمل لاپاراسکوپی بیمارستان روئین تن آرش.