تجارب کاری دکتر هایده سمیعی

رديف عنوان فعاليت يا سمت اجرايي نام محل فعاليت تاريخ شروع تاريخ پايان
1   عضو هيئت علمي دانشگاه علوم پزشكي بابل دانشگاه بابل 1368 1383
2 مديريت گروه زنان مامايي دانشگاه دانشگاه علوم پزشكي بابل 1369 1377
3 عضو شوراي آموزشي دانشگاه دانشگاه علوم پزشكي بابل 1369 1377
4 عضو شوراي باز آموزي دانشگاه دانشگاه علوم پزشكي بابل 1371 1377
5 عضو شوراي پزشكي جامعه نگر دانشگاه دانشگاه علوم پزشكي بابل 1374 1377
6 عضو كميته شير مادر دانشگاه دانشگاه علوم پزشكي بابل 1372 1383
7 عضو كميته مرگ و مير مادران و نوزادان دانشگاه دانشگاه علوم پزشكي بابل 1374 1378
8 عضو كميته كنترل نسخ دانشگاه دانشگاه علوم پزشكي بابل 1376 1383
9 عضو كميته كنترل و تنظيم خانواده دانشگاه دانشگاه علوم پزشكي بابل 1374 1378
10 عضو كميته احياء نوزادان دانشگاه دانشگاه علوم پزشكي بابل 1376 1378
11 عضو كميته ترويج زايمان طبيعي و كاهش سزارين دانشگاه علوم پزشكي بابل 1375 1377
12 عضو شوراي انتشارات دانشگاه دانشگاه علوم پزشكي بابل 1381 1383
13 مسئول و عامل راه اندازي بخش جراحي هاي آندوسكپي بخش زنان دانشگاه دانشگاه علوم پزشكي بابل 1370 1383
14 عضو هيات علمي دانشگاه علوم پزشكي تهران دانشگاه علوم پزشكي تهران از آغاز1384 تاكنون
15 مسئول اموزش دانشجويان بيمارستان آرش دانشگاه علوم پزشكي تهران از آغاز 1384 تاكنون
16 معاون آموزشی و پژوهشی علوم پزشکی تهران 1/1/87 تاکنون
17 عضو کمیته علمی بررسی طرحهای تحقیقاتی بیمارستان ارش 13/8/87 تاکنون
18 نماینده گروه زنان در روابط بین الملل دانشکده پزشکی 1/1/86 تاکنون