تجارب کاری دکتر هایده سمیعی

رديف عنوان فعاليت يا سمت اجرايي نام محل فعاليت تاريخ شروع تاريخ پايان
۱   عضو هيئت علمي دانشگاه علوم پزشكي بابل دانشگاه بابل ۱۳۶۸ ۱۳۸۳
۲ مديريت گروه زنان مامايي دانشگاه دانشگاه علوم پزشكي بابل ۱۳۶۹ ۱۳۷۷
۳ عضو شوراي آموزشي دانشگاه دانشگاه علوم پزشكي بابل ۱۳۶۹ ۱۳۷۷
۴ عضو شوراي باز آموزي دانشگاه دانشگاه علوم پزشكي بابل ۱۳۷۱ ۱۳۷۷
۵ عضو شوراي پزشكي جامعه نگر دانشگاه دانشگاه علوم پزشكي بابل ۱۳۷۴ ۱۳۷۷
۶ عضو كميته شير مادر دانشگاه دانشگاه علوم پزشكي بابل ۱۳۷۲ ۱۳۸۳
۷ عضو كميته مرگ و مير مادران و نوزادان دانشگاه دانشگاه علوم پزشكي بابل ۱۳۷۴ ۱۳۷۸
۸ عضو كميته كنترل نسخ دانشگاه دانشگاه علوم پزشكي بابل ۱۳۷۶ ۱۳۸۳
۹ عضو كميته كنترل و تنظيم خانواده دانشگاه دانشگاه علوم پزشكي بابل ۱۳۷۴ ۱۳۷۸
۱۰ عضو كميته احياء نوزادان دانشگاه دانشگاه علوم پزشكي بابل ۱۳۷۶ ۱۳۷۸
۱۱ عضو كميته ترويج زايمان طبيعي و كاهش سزارين دانشگاه علوم پزشكي بابل ۱۳۷۵ ۱۳۷۷
۱۲ عضو شوراي انتشارات دانشگاه دانشگاه علوم پزشكي بابل ۱۳۸۱ ۱۳۸۳
۱۳ مسئول و عامل راه اندازي بخش جراحي هاي آندوسكپي بخش زنان دانشگاه دانشگاه علوم پزشكي بابل ۱۳۷۰ ۱۳۸۳
۱۴ عضو هيات علمي دانشگاه علوم پزشكي تهران دانشگاه علوم پزشكي تهران از آغاز۱۳۸۴ تاكنون
۱۵ مسئول اموزش دانشجويان بيمارستان آرش دانشگاه علوم پزشكي تهران از آغاز ۱۳۸۴ تاكنون
۱۶ معاون آموزشی و پژوهشی علوم پزشکی تهران ۱/۱/۸۷ تاکنون
۱۷ عضو کمیته علمی بررسی طرحهای تحقیقاتی بیمارستان ارش ۱۳/۸/۸۷ تاکنون
۱۸ نماینده گروه زنان در روابط بین الملل دانشکده پزشکی ۱/۱/۸۶ تاکنون