دكتر رضوي

پزشک متخصص زنان و زایمان

دكتر رضايي نژاد

پزشک متخصص زنان و زایمان

دكتر طاولي

پزشک متخصص زنان و زایمان

دکتر زهرا عسگری

پزشک متخصص زنان و زایمان و استاد دانشگاه تهران و رئیس دپارتمان لاپاروسکوپی

دكتر طباطبايي

پزشک متخصص زنان و زایمان

دکتر حفیظی

پزشک متخصص زنان و زایمان

دکتر روح الامین

پزشک متخصص زنان و زایمان

دکتر جواهری

پزشک متخصص زنان و زایمان

دکتر معصومه نتاج

پزشک متخصص بیهوشی

دکتر هایده سمیعی

پزشک متخصص زنان و زایمان

دکتر ريحانه حسيني

پزشک متخصص زنان و زایمان

سرور احمدی

همكاران اتاق عمل

كامليا كيان بخت

همکاران اتاق عمل

مریم مظفری

همکاران اتاق عمل

زهرا مروتی

همكاران اتاق عمل

سحر طالب پور

همکاران اتاق عمل

فتانه محمدي نژاد بهار

همکاران اتاق عمل

پگاه صادق

همكاران اتاق عمل

زهرا ابراهیمی

همکاران اتاق عمل

فرحنازحاجی بیگی

همکاران اتاق عمل