كنفرانس ها و سمينارها و يا كارگاه هايی که در آن سخرانی شده دکتر عسگری

 ردیف  نام كنفرانس ، سمينار يا كارگاه  زمان برگزاري  محل برگزاري  عنوان مقاله
 ۱  کارگاه آموزشی تغذیه با شیر مادر  تیر ۱۳۷۴  سازمان تامین اجتماعی بیمارستان هدایت  تغذیه با شیر مادر
 ۲  ششمین کنگره بیماریهای زنان و مامایی  آذر ۷۸  دانشگاه علوم پزشکی تهران  اندو متریوز خارج لگنی
 ۳  هفتمین کنگره بیماریهای زنان ومامایی  فروردین ۸۱  دانشگاه علوم پزشکی تهران  LAVH
 ۴  سمينار بازآموزي آموزش مدون ویژه متخصصین زنان زايمان( ج)  مهر ۱۳۸۱  دانشگاه علوم پزشکی تهران  منوپوز
 ۵  هشتمین کنگره بیماریهای زنان ومامایی  مهر ماه ۱۳۸۲  دانشگاه علوم پزشکی تهران  اعمال جراحی لا پاراسکوپی در طی حاملگی
 ۶  سومین کنگره سراسری لاپاروسکوپی  اسفند ۱۳۸۲  دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
 ۷  باراسکوپی ایران  بیمارستان میلاد
 ۸  سمينار بيماريهاي زنان زايمان  آذر ۸۳  دانشگاه علوم پزشكي تهران  هیستر کتومی لا پا داسکوپی ساب توتال
 ۹  سمينار بيماريهاي زنان زايمان  بهمن ۸۳  دانشگاه علوم پزشكي تهران  خونریزیهای حین، قبل و بعداز زایمان
 ۱۰  سمينار بيماريهاي زنان زايمان ویژه متخصصین زنان زايمان  اسفند ۸۳  دانشگاه علوم پزشكي تهران  بیماریهای مدیکال در طول بارداری
 ۱۱  سمينار بيماريهاي زنان زايمان ویژه متخصصین زنان زايمان  اردیبهشت ۸۴  دانشگاه علوم پزشكي تهران  بیماریهای مدیکال در طول بارداری
 ۱۲  سمينار باز آموزي جهت آموزش پرستاران وکمک بهیاران  خرداد ۸۴  دانشگاه علوم پزشكي تهران بیمارستان آرش  مراقبتهای حین قبل و بعداز زایمان
 ۱۳  اولین گارگاه آموزشی هیستروسکوپی و لا پاراسکوپی  آبان ۸۴  دانشگاه علوم پزشكي تهران  هیسترکتومی LAVH   واژینال به کمک لا پاراسکوپی
 ۱۴  دهمین کنگره بین المللی بیماریهای زنان ومامایی  آبان ۸۵  دانشگاه علوم پزشكي تهران  میو مکتومی لاپاراسکوپی
 ۱۵  اولین گارگاه اموزشی هیستروسکوپی و لا پاراسکوپی  بهمن ۸۵  دانشگاه علوم پزشكي سمنان  آموزش عملی هیسترکتومی با لاپاراسکوپ
 ۱۶  اولین گارگاه آموزشی هیستروسکوپی و لا پاراسکوپی  بهمن ۸۵  دانشگاه علوم پزشكي سمنان  TL با لاپاراسکوپ
 ۱۷  اولین گارگاه اموزشی هیستروسکوپی و لا پاراسکوپی  بهمن ۸۵  دانشگاه علوم پزشكي سمنان  آموزش عملی کوتریزلسیون با لاپاراسکوپ
 ۱۸  اولین گارگاه آموزشی هیستروسکوپی و لا پاراسکوپی  بهمن ۸۵  دانشگاه علوم پزشكي سمنان  آموزش عملی میو مکتومی با لاپاراسکوپ
 ۱۹  گارگاه آموزشی هیستروسکوپی و لا پاراسکوپی  بهمن ۸۵  دانشگاه علوم پزشكي سمنان  کلیاتی در مورد اعمال  لا پاراسکوپی و موارد شایع آن در ژنیکو لوژی
 ۲۰   گارگاه آموزشی هیستروسکوپی و لا پاراسکوپی  اسفند ۸۵  سازمان تامین اجتماعی بیمارستان هدایت  دیدگاه کلی اعمال اپریتیو لا پاراسکوپی 
 ۲۱  سی و یکمین کنگره جامعه جراحان ایران  اردیبهشت ۸۶  دانشگاه علوم پزشكي ایران- همایشهای رازی  مقایسه عوارض هیسترکتومی ابدو مینال در جراحی باز و لاپاراسکوپی
 ۲۲  سی و یکمین کنگره جامعه جراحان ایران  اردیبهشت ۸۶  دانشگاه علوم پزشكي ایران –همایشهای رازی  MANAGEMENT کیستهای تخمدان با لاپاراسکوپی
 ۲۳  سمينار باز آموزي آموزش مدون ویژه متخصصین زنان زايمان  خرداد۸۶  دانشگاه علوم پزشكي تهران آموزش در لاپاراسکوپی و اصول پایه در لاپاراسکوپی
 ۲۴  سمينار باز آموزي اموزش مدون ویژه متخصصین زنان زايمان  دی۸۶  دانشگاه علوم پزشكي تهران  میوم نازایی
 ۲۵  سمينار باز آموزي اموزش مدون ویژه متخصصین زنان زايمان  اسفند۸۶  دانشگاه علوم پزشكي تهران  سرطان تخمدان
 ۲۶  سی ودومین کنگره جامعه جراحان ایران  اردیبهشت ۸۷  دانشگاه علوم پزشكي ایران- همایشهای رازی  مقایسه هیسترکتومی توتال با ساب توتال به روش لا پاراسکوپی
 ۲۷   گارگاه آموزشی هیستروسکوپی و لا پاراسکوپی  اسفند ۸۵  سازمان تامین اجتماعی بیمارستان هدایت  میو مکتومی لاپاراسکوپی
 ۲۸  Workshop چهار روزه هیستروسکپی لاپاراسکوپی آبان ۸۷  بیمارستان تهران کلینیک و مرکز لاپاراسکوپی دانشکاه  مقایسه هیستروکتومی   باز با هیسترکتومی لاپاراسکپی
 ۲۹  Workshop چهار روزه هیستروسکپی لاپاراسکوپی  ابان ۸۷  بیمارستان تهران کلینیک و مرکز لاپاراسکوپی دانشکاه  مسئول پانل عمل جراحی اندومتریوز
 ۳۰  Workshop   روزه هیستروسکپی  ۱۸  اسفند ۸۷  بیمارستان زنان آرش  مسئول خانم دکتر زهرا عسگری
۳۱  کارگاه لاپاراسکپی و هیسترسکوپی  ۱۳۸۸/۰۳/۲۷ الی ۱۳۸۸/۰۳/۲۸  علوم پزشکی کاشان  دبیر علمی برنامه
 ۳۲  کارگاه لاپاراسکپی و هیسترسکوپی ۱۳۸۸/۰۳/۲۷ الی ۱۳۸۸/۰۳/۲۸  علوم پزشکی کاشان  نقش آموزش در لاپاراسکوپی
 ۳۳  کارگاه لاپاراسکپی و هیسترسکوپی  ۱۳۸۸/۰۳/۲۷ الی ۱۳۸۸/۰۳/۲۸  علوم پزشکی کاشان  سیستکتومی با لاپاراسکوپی کار عملی
 ۳۴  کارگاه لاپاراسکپی و هیسترسکوپی  ۲۷/۳/۸۸لغایت ۲۸/۳/۸۸  علوم پزشکی کاشان  هیسترکتومی
 ۳۵  کارگاه لاپاراسکپی و هیسترسکوپی ۱۳۸۸/۰۳/۲۷ الی ۱۳۸۸/۰۳/۲۸  علوم پزشکی کاشان  هیستروسکوپی
 ۳۶ کارگاه لاپاراسکپی و هیسترسکوپی  ۱۳۸۸/۰۳/۲۷ الی ۱۳۸۸/۰۳/۲۸  علوم پزشکی کاشان  TLبا لاپاراسکوپی کارعملی
 ۳۷  کارگاه لاپاراسکپی و هیسترسکوپی ۱۳۸۸/۰۳/۲۷ الی ۱۳۸۸/۰۳/۲۸  علوم پزشکی کاشان  هیستروکتومی با لاپاراسکوپی (LAVHکار عملی
 ۳۸  کارگاه لاپاراسکپی و هیسترسکوپی ۱۳۸۸/۰۳/۲۷ الی ۱۳۸۸/۰۳/۲۸  علوم پزشکی کاشان  لاپاراسکوپی تشخیصی کار عملی
 ۳۹  کارگاه لاپاراسکپی و هیسترسکوپی  ۱۳۸۸/۰۳/۲۷ الی ۱۳۸۸/۰۳/۲۸  علوم پزشکی کاشان  هیسترکتومیکار عملی
 ۴۰  کارگاه لاپاراسکپی و هیسترسکوپی  ۱۳۸۸/۰۳/۲۷ الی ۱۳۸۸/۰۳/۲۸  علوم پزشکی کاشان  میومکتومی
 ۴۱  کارگاه لاپاراسکپی و هیسترسکوپی  ۸۸/۵/۲۴  لغایت ۱۳۸۸/۰۶/۲۶  مرکز لاپاراسکوپی دانشکاه تهران و بمارستان ارش  دبیر علمی برنامه
 ۴۲  برنامه مدون اختلالات دوران بارداری  ۱۳۸۸/۱۰/۱۸  دانشگاه علوم پزشکی تهران  اختلالات بارداری
 ۴۳  کارگاه لاپاراسکپی و هیسترسکوپی پایه ۴ الی ۱۵

اردیبهشت ۸۹

 مرکز لاپاراسکوپی دانشکاه تهران و بمارستان ارش  مدرس کار عملی تیم علمی و اجرایی دبیر علمی برنامه
 ۴۴  کارگاه لاپاراسکپی و هیسترسکوپی پیشرفته  ۱۳۸۹/۰۲/۰۴ الی ۱۳۸۹/۰۲/۰۸  مرکز لاپاراسکوپی دانشکاه تهران و بمارستان ارش مدرس کار عملی تیم علمی و اجرایی دبیر علمی برنامه
 ۴۵  کارگاه لاپاراسکپی و هیسترسکوپی پایه  ۱۳۸۹/۰۳/۰۱ الی ۱۳۸۹/۰۳/۱۲  مرکز لاپاراسکوپی دانشکاه تهران و بیمارستان آرش  مدرس کار عملی تیم علمی و اجرایی  دبیر علمی برنامه
 ۴۶  کارگاه لاپاراسکپی و هیسترسکوپی پیشرفته ۱۳۸۹/۰۳/۰۱ الی ۱۳۸۹/۰۳/۰۵  مرکز لاپاراسکوپی دانشگاه تهران و بیمارستان آرش  مدرس کار عملی تیم علمی و اجرایی دبیر علمی برنامه
 ۴۷  کارگاه لاپاراسکپی و هیسترسکوپی پایه  ۱۳۸۹/۰۳/۲۹ الی ۱۳۸۹/۰۴/۰۹  مرکز لاپاراسکوپی دانشکاه تهران و بیمارستان آرش  مدرس کار عملی تیم علمی و اجرایی
 ۴۸  کارگاه لاپاراسکپی و هیسترسکوپی پیشرفته  ۱۳۸۹/۰۳/۲۹ الی ۱۳۸۹/۰۴/۰۲  مرکز لاپاراسکوپی دانشکاه تهران و بیمارستان آرش  مدرس کار عملی تیم علمی و اجرایی دبیر علمی برنامه
 ۴۹  کارگاه لاپاراسکپی و هیسترسکوپی پایه  ۱۳۸۹/۰۵/۰۲ الی ۱۳۸۹/۰۵/۱۳  مرکز لاپاراسکوپی دانشگاه و  آرش  مدرس کار عملی تیم علمی و اجرایی
۵۰  کارگاه لاپاراسکپی و هیسترسکوپی پیشرفته  ۱۳۸۹/۰۵/۹ الی ۱۳۸۹/۰۵/۱۳  مرکز لاپاراسکوپی دانشگاه  و آرش  مدرس کار عملی تیم علمی و اجرایی دبیر علمی برنامه
 ۵۱  کارگاه لاپاراسکپی و هیسترسکوپی پایه  ۱۳۸۹/۰۵/۳۰ الی ۱۳۸۹/۰۶/۱۰  مرکز لاپاراسکوپی دانشگاه و آرش  مدرس کار عملی تیم علمی و اجرایی دبیر علمی برنامه
 ۵۲  کارگاه لاپاراسکپی و هیسترسکوپی پیشرفته ۱۳۸۹/۰۵/۳۰ الی ۱۳۸۹/۰۶/۰۳  مرکز لاپاراسکوپی دانشگاه و آرش  مدرس کار عملی تیم علمی و اجرایی دبیر علمی برنامه
 ۵۳  سمینار باز آموزی مدون ویژه متخصصین زنان و زایمان  ۱۳۸۹/۰۴/۲۴ الی ۱۳۸۹/۰۴/۲۵   مرکز لاپاراسکوپی دانشگاه و آرش  مدرس کار عملی تیم علمی و اجرایی دبیر علمی برنامه
 ۵۴  دوره آموزشی هیستروسکوپی  ۱۳۸۹/۰۲/۱۸ الی ۱۳۸۹/۰۲/۲۰  مرکز لاپاراسکوپی دانشگاه و آرش  مدرس کار عملی تیم علمی و اجرایی دبیر علمی برنامه
 ۵۵  دوره آموزشی هیستروسکوپی  ۱۳۸۹/۰۴/۲۶ الی ۱۳۸۹/۰۴/۲۸   مرکز لاپاراسکوپی دانشگاه و آرش  مدرس کار عملی تیم علمی و اجرایی دبیر علمی برنامه
 ۵۶  دوره آموزشی هیستروسکوپی  ۱۲۸۹/۰۶/۲۰ الی ۱۳۸۹/۰۶/۲۲  مرکز لاپاراسکوپی دانشگاه و آرش  مدرس کار عملی تیم علمی و اجرایی دبیر علمی برنامه
 ۵۷  دوره آموزشی هیسترکتومی ۱۳۸۹/۰۳/۱۸ الی ۱۳۸۹/۰۳/۲۰  مرکز لاپاراسکوپی دانشگاه و آرش  مدرس کار عملی تیم علمی و اجرایی دبیر علمی برنامه
 ۵۸  دوره آموزشی هیسترکتومی  ۱۳۸۹/۰۶/۲۴ الی ۱۳۹۲/۰۶/۲۶  مرکز لاپاراسکوپی دانشگاه و آرش  مدرس کار عملی تیم علمی و اجرایی دبیر علمی برنامه
 ۵۹  دوره های پایه لاپاروسکوپی  ۳ الی ۱۴ مهر ماه ۱۳۸۹   مرکز لاپاراسکوپی دانشگاه و آرش  مدرس کار عملی تیم علمی و اجرایی دبیر علمی برنامه
 ۶۰  دوره های پایه لاپاروسکوپی  ۱ الی ۱۲ آبان ۱۳۸۹   مرکز لاپاراسکوپی دانشگاه و آرش  مدرس کار عملی تیم علمی و اجرایی دبیر علمی برنامه
۶۱  دوره های پایه لاپاروسکوپی  ۶ الی ۱۷  آذر ۱۳۸۹  مرکز لاپاراسکوپی دانشگاه و آرش  مدرس کار عملی تیم علمی و اجرایی دبیر علمی برنامه
 ۶۲  دوره های پایه لاپاروسکوپی ۴ الی ۱۵ دی ماه ۱۳۸۹   مرکز لاپاراسکوپی دانشگاه و آرش  مدرس کار عملی تیم علمی و اجرایی دبیر علمی برنامه
 ۶۳  دوره های پایه لاپاروسکوپی  ۲ الی ۱۳ بهمن ۱۳۸۹  مرکز لاپاراسکوپی دانشگاه و آرش   مدرس کار عملی تیم علمی و اجرایی دبیر علمی برنامه
 ۶۴  دوره های پایه لاپاروسکوپی  ۳۰بهمن الی ۱۱ اسفند ۸۹  مرکز لاپاراسکوپی دانشگاه و آرش  مدرس کار عملی تیم علمی و اجرایی دبیر علمی برنامه
 ۶۵  دوره های پیشرفته لاپاروسکوپی  ۳ الی ۷ مهر ماه ۱۳۸۹  مرکز لاپاراسکوپی دانشگاه و آرش   مدرس کار عملی تیم علمی و اجرایی دبیر علمی برنامه
 ۶۶  دوره های پیشرفته لاپاروسکوپی  ۱ الی ۵  آبان ماه ۱۳۸۹   مرکز لاپاراسکوپی دانشگاه و آرش  مدرس کار عملی تیم علمی و اجرایی دبیر علمی برنامه
 ۶۷  دوره های پیشرفته لاپاروسکوپی  ۶ الی ۱۰ آذر ماه ۱۳۸۹   مرکز لاپاراسکوپی دانشگاه و آرش  مدرس کار عملی تیم علمی و اجرایی دبیر علمی برنامه
 ۶۸  دوره های پیشرفته لاپاروسکوپی  ۴ الی ۸ دی ماه ۱۳۸۹   مرکز لاپاراسکوپی دانشگاه و آرش  مدرس کار عملی تیم علمی و اجرایی دبیر علمی برنامه
 ۶۹  دوره های پیشرفته لاپاروسکوپی  ۲ الی ۷ بهمن ماه ۱۳۸۹   مرکز لاپاراسکوپی دانشگاه و آرش  مدرس کار عملی تیم علمی و اجرایی دبیر علمی برنامه
 ۷۰  دوره های پیشرفته لاپاروسکوپی  ۳۰بهمن الی ۴ اسفند۱۳۸۹   مرکز لاپاراسکوپی دانشگاه و آرش  مدرس کار عملی تیم علمی و اجرایی دبیر علمی برنامه
 ۷۱  دوره هیستروسکوپی تکنیسینی  ۲۷ الی ۲۸ دی ماه ۱۳۸۹   مرکز لاپاراسکوپی دانشگاه و آرش   مدرس کار عملی تیم علمی و اجرایی دبیر علمی برنامه
 ۷۲  دوره لاپاروسکوپی هرنی  ۲۳ الی ۲۴  دی ماه ۱۳۸۹   مرکز لاپاراسکوپی دانشگاه و آرش  مدرس کار عملی تیم علمی و اجرایی دبیر علمی برنامه
 ۷۳   دوره لاپاروسکوپی  گاستریک باندینگ  ۱۹ الی ۲۱
آبان  ۱۳۸۹
 مرکز لاپاراسکوپی دانشگاه و آرش  مدرس کار عملی تیم علمی و اجرایی دبیر علمی برنامه
 ۷۴  دوره لاپاروسکوپی  گاستریک باندینگ  ۲۷ الی ۲۹ بهمن ۱۳۸۹  مرکز لاپاراسکوپی دانشگاه و آرش   مدرس کار عملی تیم علمی و اجرایی دبیر علمی برنامه
 ۷۵  دوره های آموزشی لاپاروسکوپی هیسترکتومی  ۳۰آذر الی ۲ دی ۱۳۸۹   مرکز لاپاراسکوپی دانشگاه و آرش  مدرس کار عملی تیم علمی و اجرایی دبیر علمی برنامه
 ۷۶  دوره های آموزشی لاپاروسکوپی هیسترکتومی  ۱۱ الی ۱۳ اسفند ۱۳۸۹  مرکز لاپاراسکوپی دانشگاه و آرش  مدرس کار عملی تیم علمی و اجرایی دبیر علمی برنامه
 ۷۷  دوره آموزشی هیستروسکوپی  ۲۲ الی ۲۴ آبان۱۳۸۹  مرکز لاپاراسکوپی دانشگاه و آرش  مدرس کار عملی تیم علمی و اجرایی دبیر علمی برنامه
 ۷۸  دوره آموزشی هیستروسکوپی ۲۷ الی ۲۹  آذر ۱۳۸۹   مرکز لاپاراسکوپی دانشگاه و آرش  مدرس کار عملی تیم علمی و اجرایی دبیر علمی برنامه
 ۷۹  دوره آموزشی هیستروسکوپی  ۱۴ الی ۱۶ اسفند ۱۳۸۹   مرکز لاپاراسکوپی دانشگاه و آرش  مدرس کار عملی تیم علمی و اجرایی دبیر علمی برنامه
 ۸۰  دوره های پیشرفته لاپاروسکوپی        ۳ تا ۷ اردیبهشت۱۳۹۰  مرکز لاپاراسکوپی دانشگاه و آرش  مدرس کار عملی تیم علمی و اجرایی دبیر علمی برنامه
 ۸۱  دوره پایه لاپاروسکوپی  ۳۱ اردیبهشت الی ۱۱ خرداد۹۰  مرکز لاپاراسکوپی دانشگاه و آرش  مدرس کار عملی تیم علمی و اجرایی دبیر علمی برنامه
 ۸۲  دوره های پیشرفته لاپاروسکوپی                    ۱۳ الی ۱۷اردیبهشت ۱۳۹۰  مرکز لاپاراسکوپی دانشگاه و آرش  مدرس کار عملی تیم علمی و اجرایی دبیر علمی برنامه
 ۸۳  دوره های پیشرفته لاپاروسکوپی                     ۳۱ خرداد الی ۴ تیر ۱۳۹۰  مرکز لاپاراسکوپی دانشگاه و آرش  مدرس کار عملی تیم علمی و اجرایی دبیر علمی برنامه
 ۸۴  کارگاه هیستروسکوپی  ۲۵ بهمن ۱۳۹۱  مرکز لاپاراسکوپی دانشگاه و آرش  مدرس کار عملی تیم علمی و اجرایی دبیر علمی برنامه
 ۸۵  کنفرانس ماهانه جراحان عمومی ایران  بهمن ۱۳۹۱ بیمارستان حضرت رسول  لاپاراسکوپی در خانمهای باردار
 ۸۶  کنگره اندومتریوز  ۳ الی  بهمن ۱۳۹۱  دانشگاه شهید بهشتی  درمان علایم و عوارض یائسگی در بیماران با سابقه اندومتریوز
 ۸۷  سیزدهمین کنگره بین المللی زنان و مامایی دانشگاه علوم پزشکی تهران  آذر ماه ۱۳۹۱  مرکز همایشهای رازی  آموزش لاپاروسکوپی هیسترکتومی
 ۸۸  هیات رییسه سی وهفتمین کنگره سالانه جامعه جراحان  ایران ۱۴-۱۸ اردیبهشت ماه ۱۳۹۲  مرکز همایشهای رازی
 ۸۹  سخنرانی سی وهفتمین کنگره سالانه جامعه جراحان  ایران ۱۴-۱۸ اردیبهشت ماه ۱۳۹۲  مرکز همایشهای رازی  معایب و محاسن لاپاراسکوپی در میوم
 ۹۰  پانل سی وهفتمین کنگره سالانه جامعه جراحان  ایران ۱۴-۱۸ اردیبهشت ماه ۱۳۹۲  مرکز همایشهای رازی  لاپاراسکوپی و اندومتریوز
 ۹۱  سخنرانی در کارگاه ۲ روزه لاپاروسکوپی هیسترکتومی  ۱۳۹۲/۰۲/۱۸ الی ۱۳۹۲/۰۲/۱۹  دانشگاه زنجان  آموزش لاپاروسکوپی هیسترکتومی
 ۹۲  سمینار جراحی لاپاراسکوپی ۱۳۹۲/۰۳/۲۲ الی

۱۳۹۲/۰۳/۲۳

 مرکز درمان باروری و ناباروری ابن سینا  سمینار جراحی لاپاراسکوپی
 ۹۳  آموزش میومکتومی لاپاراسکوپی  ۱۳۹۲/۰۸/۱۶  بیمارستان بهمن  آموزش میومکتومی لاپاراسکوپی
 ۹۴  دهمین کنگره زنان ومامایی ایران ۱۳۹۲/۰۷/۰۴  مرکز همایشهای رازی
 ۹۵  کمیته چهاردهمین کنگره زنان و مامایی دانشگاه علوم پزشکی تهران  ۱۳۹۲/۰۹/۰۹  گروه زنان ، ب، شریعتی
 ۹۶  سخنرانی در سومین کنفرانس پزشکی شهر صدر اکتبر ۲۰۱۳  عراق – نجف اشرف
 ۹۷  برگزاری work shop لاپاراسکوپی و رزکتوسکوپی  ۱۳۹۲/۰۹/۱۶ الی ۱۳۹۲/۰۹/۱۷  بیمارستان جامع بانوان آرش  هم سخنران و هم  مدیریت
 ۹۸  Work shop  ۱۳۹۲/۰۹/۲۹  دانشکده فنی دانشگاه تهران  آموزش ،نحوه ورود تروکار به متخصصین و رزیدنتهای زنان