كنفرانس ها و سمينارها و يا كارگاه هايی که در آن سخرانی شده دکتر عسگری

 ردیف  نام كنفرانس ، سمينار يا كارگاه  زمان برگزاري  محل برگزاري  عنوان مقاله
 1  کارگاه آموزشی تغذیه با شیر مادر  تیر 1374  سازمان تامین اجتماعی بیمارستان هدایت  تغذیه با شیر مادر
 2  ششمین کنگره بیماریهای زنان و مامایی  آذر 78  دانشگاه علوم پزشکی تهران  اندو متریوز خارج لگنی
 3  هفتمین کنگره بیماریهای زنان ومامایی  فروردین 81  دانشگاه علوم پزشکی تهران  LAVH
 4  سمينار بازآموزي آموزش مدون ویژه متخصصین زنان زايمان( ج)  مهر 1381  دانشگاه علوم پزشکی تهران  منوپوز
 5  هشتمین کنگره بیماریهای زنان ومامایی  مهر ماه 1382  دانشگاه علوم پزشکی تهران  اعمال جراحی لا پاراسکوپی در طی حاملگی
 6  سومین کنگره سراسری لاپاروسکوپی  اسفند 1382  دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
 7  باراسکوپی ایران  بیمارستان میلاد
 8  سمينار بيماريهاي زنان زايمان  آذر 83  دانشگاه علوم پزشكي تهران  هیستر کتومی لا پا داسکوپی ساب توتال
 9  سمينار بيماريهاي زنان زايمان  بهمن 83  دانشگاه علوم پزشكي تهران  خونریزیهای حین، قبل و بعداز زایمان
 10  سمينار بيماريهاي زنان زايمان ویژه متخصصین زنان زايمان  اسفند 83  دانشگاه علوم پزشكي تهران  بیماریهای مدیکال در طول بارداری
 11  سمينار بيماريهاي زنان زايمان ویژه متخصصین زنان زايمان  اردیبهشت 84  دانشگاه علوم پزشكي تهران  بیماریهای مدیکال در طول بارداری
 12  سمينار باز آموزي جهت آموزش پرستاران وکمک بهیاران  خرداد 84  دانشگاه علوم پزشكي تهران بیمارستان آرش  مراقبتهای حین قبل و بعداز زایمان
 13  اولین گارگاه آموزشی هیستروسکوپی و لا پاراسکوپی  آبان 84  دانشگاه علوم پزشكي تهران  هیسترکتومی LAVH   واژینال به کمک لا پاراسکوپی
 14  دهمین کنگره بین المللی بیماریهای زنان ومامایی  آبان 85  دانشگاه علوم پزشكي تهران  میو مکتومی لاپاراسکوپی
 15  اولین گارگاه اموزشی هیستروسکوپی و لا پاراسکوپی  بهمن 85  دانشگاه علوم پزشكي سمنان  آموزش عملی هیسترکتومی با لاپاراسکوپ
 16  اولین گارگاه آموزشی هیستروسکوپی و لا پاراسکوپی  بهمن 85  دانشگاه علوم پزشكي سمنان  TL با لاپاراسکوپ
 17  اولین گارگاه اموزشی هیستروسکوپی و لا پاراسکوپی  بهمن 85  دانشگاه علوم پزشكي سمنان  آموزش عملی کوتریزلسیون با لاپاراسکوپ
 18  اولین گارگاه آموزشی هیستروسکوپی و لا پاراسکوپی  بهمن 85  دانشگاه علوم پزشكي سمنان  آموزش عملی میو مکتومی با لاپاراسکوپ
 19  گارگاه آموزشی هیستروسکوپی و لا پاراسکوپی  بهمن 85  دانشگاه علوم پزشكي سمنان  کلیاتی در مورد اعمال  لا پاراسکوپی و موارد شایع آن در ژنیکو لوژی
 20   گارگاه آموزشی هیستروسکوپی و لا پاراسکوپی  اسفند 85  سازمان تامین اجتماعی بیمارستان هدایت  دیدگاه کلی اعمال اپریتیو لا پاراسکوپی 
 21  سی و یکمین کنگره جامعه جراحان ایران  اردیبهشت 86  دانشگاه علوم پزشكي ایران- همایشهای رازی  مقایسه عوارض هیسترکتومی ابدو مینال در جراحی باز و لاپاراسکوپی
 22  سی و یکمین کنگره جامعه جراحان ایران  اردیبهشت 86  دانشگاه علوم پزشكي ایران –همایشهای رازی  MANAGEMENT کیستهای تخمدان با لاپاراسکوپی
 23  سمينار باز آموزي آموزش مدون ویژه متخصصین زنان زايمان  خرداد86  دانشگاه علوم پزشكي تهران آموزش در لاپاراسکوپی و اصول پایه در لاپاراسکوپی
 24  سمينار باز آموزي اموزش مدون ویژه متخصصین زنان زايمان  دی86  دانشگاه علوم پزشكي تهران  میوم نازایی
 25  سمينار باز آموزي اموزش مدون ویژه متخصصین زنان زايمان  اسفند86  دانشگاه علوم پزشكي تهران  سرطان تخمدان
 26  سی ودومین کنگره جامعه جراحان ایران  اردیبهشت 87  دانشگاه علوم پزشكي ایران- همایشهای رازی  مقایسه هیسترکتومی توتال با ساب توتال به روش لا پاراسکوپی
 27   گارگاه آموزشی هیستروسکوپی و لا پاراسکوپی  اسفند 85  سازمان تامین اجتماعی بیمارستان هدایت  میو مکتومی لاپاراسکوپی
 28  Workshop چهار روزه هیستروسکپی لاپاراسکوپی آبان 87  بیمارستان تهران کلینیک و مرکز لاپاراسکوپی دانشکاه  مقایسه هیستروکتومی   باز با هیسترکتومی لاپاراسکپی
 29  Workshop چهار روزه هیستروسکپی لاپاراسکوپی  ابان 87  بیمارستان تهران کلینیک و مرکز لاپاراسکوپی دانشکاه  مسئول پانل عمل جراحی اندومتریوز
 30  Workshop   روزه هیستروسکپی  18  اسفند 87  بیمارستان زنان آرش  مسئول خانم دکتر زهرا عسگری
31  کارگاه لاپاراسکپی و هیسترسکوپی  1388/03/27 الی 1388/03/28  علوم پزشکی کاشان  دبیر علمی برنامه
 32  کارگاه لاپاراسکپی و هیسترسکوپی 1388/03/27 الی 1388/03/28  علوم پزشکی کاشان  نقش آموزش در لاپاراسکوپی
 33  کارگاه لاپاراسکپی و هیسترسکوپی  1388/03/27 الی 1388/03/28  علوم پزشکی کاشان  سیستکتومی با لاپاراسکوپی کار عملی
 34  کارگاه لاپاراسکپی و هیسترسکوپی  27/3/88لغایت 28/3/88  علوم پزشکی کاشان  هیسترکتومی
 35  کارگاه لاپاراسکپی و هیسترسکوپی 1388/03/27 الی 1388/03/28  علوم پزشکی کاشان  هیستروسکوپی
 36 کارگاه لاپاراسکپی و هیسترسکوپی  1388/03/27 الی 1388/03/28  علوم پزشکی کاشان  TLبا لاپاراسکوپی کارعملی
 37  کارگاه لاپاراسکپی و هیسترسکوپی 1388/03/27 الی 1388/03/28  علوم پزشکی کاشان  هیستروکتومی با لاپاراسکوپی (LAVHکار عملی
 38  کارگاه لاپاراسکپی و هیسترسکوپی 1388/03/27 الی 1388/03/28  علوم پزشکی کاشان  لاپاراسکوپی تشخیصی کار عملی
 39  کارگاه لاپاراسکپی و هیسترسکوپی  1388/03/27 الی 1388/03/28  علوم پزشکی کاشان  هیسترکتومیکار عملی
 40  کارگاه لاپاراسکپی و هیسترسکوپی  1388/03/27 الی 1388/03/28  علوم پزشکی کاشان  میومکتومی
 41  کارگاه لاپاراسکپی و هیسترسکوپی  88/5/24  لغایت 1388/06/26  مرکز لاپاراسکوپی دانشکاه تهران و بمارستان ارش  دبیر علمی برنامه
 42  برنامه مدون اختلالات دوران بارداری  1388/10/18  دانشگاه علوم پزشکی تهران  اختلالات بارداری
 43  کارگاه لاپاراسکپی و هیسترسکوپی پایه الی 15

اردیبهشت 89

 مرکز لاپاراسکوپی دانشکاه تهران و بمارستان ارش  مدرس کار عملی تیم علمی و اجرایی دبیر علمی برنامه
 44  کارگاه لاپاراسکپی و هیسترسکوپی پیشرفته  1389/02/04 الی 1389/02/08  مرکز لاپاراسکوپی دانشکاه تهران و بمارستان ارش مدرس کار عملی تیم علمی و اجرایی دبیر علمی برنامه
 45  کارگاه لاپاراسکپی و هیسترسکوپی پایه  1389/03/01 الی 1389/03/12  مرکز لاپاراسکوپی دانشکاه تهران و بیمارستان آرش  مدرس کار عملی تیم علمی و اجرایی  دبیر علمی برنامه
 46  کارگاه لاپاراسکپی و هیسترسکوپی پیشرفته 1389/03/01 الی 1389/03/05  مرکز لاپاراسکوپی دانشگاه تهران و بیمارستان آرش  مدرس کار عملی تیم علمی و اجرایی دبیر علمی برنامه
 47  کارگاه لاپاراسکپی و هیسترسکوپی پایه  1389/03/29 الی 1389/04/09  مرکز لاپاراسکوپی دانشکاه تهران و بیمارستان آرش  مدرس کار عملی تیم علمی و اجرایی
 48  کارگاه لاپاراسکپی و هیسترسکوپی پیشرفته  1389/03/29 الی 1389/04/02  مرکز لاپاراسکوپی دانشکاه تهران و بیمارستان آرش  مدرس کار عملی تیم علمی و اجرایی دبیر علمی برنامه
 49  کارگاه لاپاراسکپی و هیسترسکوپی پایه  1389/05/02 الی 1389/05/13  مرکز لاپاراسکوپی دانشگاه و  آرش  مدرس کار عملی تیم علمی و اجرایی
50  کارگاه لاپاراسکپی و هیسترسکوپی پیشرفته  1389/05/9 الی 1389/05/13  مرکز لاپاراسکوپی دانشگاه  و آرش  مدرس کار عملی تیم علمی و اجرایی دبیر علمی برنامه
 51  کارگاه لاپاراسکپی و هیسترسکوپی پایه  1389/05/30 الی 1389/06/10  مرکز لاپاراسکوپی دانشگاه و آرش  مدرس کار عملی تیم علمی و اجرایی دبیر علمی برنامه
 52  کارگاه لاپاراسکپی و هیسترسکوپی پیشرفته 1389/05/30 الی 1389/06/03  مرکز لاپاراسکوپی دانشگاه و آرش  مدرس کار عملی تیم علمی و اجرایی دبیر علمی برنامه
 53  سمینار باز آموزی مدون ویژه متخصصین زنان و زایمان  1389/04/24 الی 1389/04/25   مرکز لاپاراسکوپی دانشگاه و آرش  مدرس کار عملی تیم علمی و اجرایی دبیر علمی برنامه
 54  دوره آموزشی هیستروسکوپی  1389/02/18 الی 1389/02/20  مرکز لاپاراسکوپی دانشگاه و آرش  مدرس کار عملی تیم علمی و اجرایی دبیر علمی برنامه
 55  دوره آموزشی هیستروسکوپی  1389/04/26 الی 1389/04/28   مرکز لاپاراسکوپی دانشگاه و آرش  مدرس کار عملی تیم علمی و اجرایی دبیر علمی برنامه
 56  دوره آموزشی هیستروسکوپی  1289/06/20 الی 1389/06/22  مرکز لاپاراسکوپی دانشگاه و آرش  مدرس کار عملی تیم علمی و اجرایی دبیر علمی برنامه
 57  دوره آموزشی هیسترکتومی 1389/03/18 الی 1389/03/20  مرکز لاپاراسکوپی دانشگاه و آرش  مدرس کار عملی تیم علمی و اجرایی دبیر علمی برنامه
 58  دوره آموزشی هیسترکتومی  1389/06/24 الی 1392/06/26  مرکز لاپاراسکوپی دانشگاه و آرش  مدرس کار عملی تیم علمی و اجرایی دبیر علمی برنامه
 59  دوره های پایه لاپاروسکوپی  الی 14 مهر ماه 1389   مرکز لاپاراسکوپی دانشگاه و آرش  مدرس کار عملی تیم علمی و اجرایی دبیر علمی برنامه
 60  دوره های پایه لاپاروسکوپی  الی 12 آبان 1389   مرکز لاپاراسکوپی دانشگاه و آرش  مدرس کار عملی تیم علمی و اجرایی دبیر علمی برنامه
61  دوره های پایه لاپاروسکوپی  الی 17  آذر 1389  مرکز لاپاراسکوپی دانشگاه و آرش  مدرس کار عملی تیم علمی و اجرایی دبیر علمی برنامه
 62  دوره های پایه لاپاروسکوپی الی 15 دی ماه 1389   مرکز لاپاراسکوپی دانشگاه و آرش  مدرس کار عملی تیم علمی و اجرایی دبیر علمی برنامه
 63  دوره های پایه لاپاروسکوپی  الی 13 بهمن 1389  مرکز لاپاراسکوپی دانشگاه و آرش   مدرس کار عملی تیم علمی و اجرایی دبیر علمی برنامه
 64  دوره های پایه لاپاروسکوپی  30بهمن الی 11 اسفند 89  مرکز لاپاراسکوپی دانشگاه و آرش  مدرس کار عملی تیم علمی و اجرایی دبیر علمی برنامه
 65  دوره های پیشرفته لاپاروسکوپی  الی 7 مهر ماه 1389  مرکز لاپاراسکوپی دانشگاه و آرش   مدرس کار عملی تیم علمی و اجرایی دبیر علمی برنامه
 66  دوره های پیشرفته لاپاروسکوپی  الی 5  آبان ماه 1389   مرکز لاپاراسکوپی دانشگاه و آرش  مدرس کار عملی تیم علمی و اجرایی دبیر علمی برنامه
 67  دوره های پیشرفته لاپاروسکوپی  الی 10 آذر ماه 1389   مرکز لاپاراسکوپی دانشگاه و آرش  مدرس کار عملی تیم علمی و اجرایی دبیر علمی برنامه
 68  دوره های پیشرفته لاپاروسکوپی  الی 8 دی ماه 1389   مرکز لاپاراسکوپی دانشگاه و آرش  مدرس کار عملی تیم علمی و اجرایی دبیر علمی برنامه
 69  دوره های پیشرفته لاپاروسکوپی  الی 7 بهمن ماه 1389   مرکز لاپاراسکوپی دانشگاه و آرش  مدرس کار عملی تیم علمی و اجرایی دبیر علمی برنامه
 70  دوره های پیشرفته لاپاروسکوپی  30بهمن الی 4 اسفند1389   مرکز لاپاراسکوپی دانشگاه و آرش  مدرس کار عملی تیم علمی و اجرایی دبیر علمی برنامه
 71  دوره هیستروسکوپی تکنیسینی  27 الی 28 دی ماه 1389   مرکز لاپاراسکوپی دانشگاه و آرش   مدرس کار عملی تیم علمی و اجرایی دبیر علمی برنامه
 72  دوره لاپاروسکوپی هرنی  23 الی 24  دی ماه 1389   مرکز لاپاراسکوپی دانشگاه و آرش  مدرس کار عملی تیم علمی و اجرایی دبیر علمی برنامه
 73   دوره لاپاروسکوپی  گاستریک باندینگ  19 الی 21
آبان  1389
 مرکز لاپاراسکوپی دانشگاه و آرش  مدرس کار عملی تیم علمی و اجرایی دبیر علمی برنامه
 74  دوره لاپاروسکوپی  گاستریک باندینگ  27 الی 29 بهمن 1389  مرکز لاپاراسکوپی دانشگاه و آرش   مدرس کار عملی تیم علمی و اجرایی دبیر علمی برنامه
 75  دوره های آموزشی لاپاروسکوپی هیسترکتومی  30آذر الی 2 دی 1389   مرکز لاپاراسکوپی دانشگاه و آرش  مدرس کار عملی تیم علمی و اجرایی دبیر علمی برنامه
 76  دوره های آموزشی لاپاروسکوپی هیسترکتومی  11 الی 13 اسفند 1389  مرکز لاپاراسکوپی دانشگاه و آرش  مدرس کار عملی تیم علمی و اجرایی دبیر علمی برنامه
 77  دوره آموزشی هیستروسکوپی  22 الی 24 آبان1389  مرکز لاپاراسکوپی دانشگاه و آرش  مدرس کار عملی تیم علمی و اجرایی دبیر علمی برنامه
 78  دوره آموزشی هیستروسکوپی 27 الی 29  آذر 1389   مرکز لاپاراسکوپی دانشگاه و آرش  مدرس کار عملی تیم علمی و اجرایی دبیر علمی برنامه
 79  دوره آموزشی هیستروسکوپی  14 الی 16 اسفند 1389   مرکز لاپاراسکوپی دانشگاه و آرش  مدرس کار عملی تیم علمی و اجرایی دبیر علمی برنامه
 80  دوره های پیشرفته لاپاروسکوپی        تا 7 اردیبهشت1390  مرکز لاپاراسکوپی دانشگاه و آرش  مدرس کار عملی تیم علمی و اجرایی دبیر علمی برنامه
 81  دوره پایه لاپاروسکوپی  31 اردیبهشت الی 11 خرداد90  مرکز لاپاراسکوپی دانشگاه و آرش  مدرس کار عملی تیم علمی و اجرایی دبیر علمی برنامه
 82  دوره های پیشرفته لاپاروسکوپی                    13 الی 17اردیبهشت 1390  مرکز لاپاراسکوپی دانشگاه و آرش  مدرس کار عملی تیم علمی و اجرایی دبیر علمی برنامه
 83  دوره های پیشرفته لاپاروسکوپی                     31 خرداد الی 4 تیر 1390  مرکز لاپاراسکوپی دانشگاه و آرش  مدرس کار عملی تیم علمی و اجرایی دبیر علمی برنامه
 84  کارگاه هیستروسکوپی  25 بهمن 1391  مرکز لاپاراسکوپی دانشگاه و آرش  مدرس کار عملی تیم علمی و اجرایی دبیر علمی برنامه
 85  کنفرانس ماهانه جراحان عمومی ایران  بهمن 1391 بیمارستان حضرت رسول  لاپاراسکوپی در خانمهای باردار
 86  کنگره اندومتریوز  الی  بهمن 1391  دانشگاه شهید بهشتی  درمان علایم و عوارض یائسگی در بیماران با سابقه اندومتریوز
 87  سیزدهمین کنگره بین المللی زنان و مامایی دانشگاه علوم پزشکی تهران  آذر ماه 1391  مرکز همایشهای رازی  آموزش لاپاروسکوپی هیسترکتومی
 88  هیات رییسه سی وهفتمین کنگره سالانه جامعه جراحان  ایران 14-18 اردیبهشت ماه 1392  مرکز همایشهای رازی
 89  سخنرانی سی وهفتمین کنگره سالانه جامعه جراحان  ایران 14-18 اردیبهشت ماه 1392  مرکز همایشهای رازی  معایب و محاسن لاپاراسکوپی در میوم
 90  پانل سی وهفتمین کنگره سالانه جامعه جراحان  ایران 14-18 اردیبهشت ماه 1392  مرکز همایشهای رازی  لاپاراسکوپی و اندومتریوز
 91  سخنرانی در کارگاه 2 روزه لاپاروسکوپی هیسترکتومی  1392/02/18 الی 1392/02/19  دانشگاه زنجان  آموزش لاپاروسکوپی هیسترکتومی
 92  سمینار جراحی لاپاراسکوپی 1392/03/22 الی

1392/03/23

 مرکز درمان باروری و ناباروری ابن سینا  سمینار جراحی لاپاراسکوپی
 93  آموزش میومکتومی لاپاراسکوپی  1392/08/16  بیمارستان بهمن  آموزش میومکتومی لاپاراسکوپی
 94  دهمین کنگره زنان ومامایی ایران 1392/07/04  مرکز همایشهای رازی
 95  کمیته چهاردهمین کنگره زنان و مامایی دانشگاه علوم پزشکی تهران  1392/09/09  گروه زنان ، ب، شریعتی
 96  سخنرانی در سومین کنفرانس پزشکی شهر صدر اکتبر 2013  عراق – نجف اشرف
 97  برگزاری work shop لاپاراسکوپی و رزکتوسکوپی  1392/09/16 الی 1392/09/17  بیمارستان جامع بانوان آرش  هم سخنران و هم  مدیریت
 98  Work shop  1392/09/29  دانشکده فنی دانشگاه تهران  آموزش ،نحوه ورود تروکار به متخصصین و رزیدنتهای زنان