پايان نامه هاي دفاع شده دکتر هایده سمیعی

رديف عنوان پايان نامه تخصصي – فوق تخصصي  ، كارشناسي ارشد ،‌Ph.D درجه تخصصي

پايان نامه

سال دفاع نام دستيار  يا دانشجو نقش استاد

 

راهنما مشاور
   
1 مقايسه تاثير سابقه فاميلي در بروز ديابت بارداري در دو گروه سني زير و بالاي 25 سال دستياري بهار 84 دكتر شراره كريمي

+

2 مقايسه تاثير شروع زود غذا پس از اعمال جراحي لاپاراتومي زنان مامايي نسبت به روش تغذيه قديمي پزشكي عمومي تابستان 84 دكتر نازنين حيدري +
3 پايان و ارائه طرح تحقيقاتي ” بررسي دوزهاي روزانه و متناوب مكمل آهن بر روي شاخصهاي خوني ، آهن ، فريتين و روي سرم در خانمهاي باردار سالم “ انجام در دانشگاه علوم پزشكي بابل(4ساله ) ارائه نتيجه طرح در زمستان 84

مجري طرح

4 پايان طرح و ارائه آن تحت عنوان ” مقايسه شيوع ديسمنوره عملهاي لاپاراسكپيك TL با لاپاراسكوپيك TLو LUNA انجام در دانشگاه علوم پزشكي بابل(3ساله ) ارائه نتيجه طرح در بهار 84

مجري طرح

5 انجام طرح تحقیقاتی مقایسه تاثیر در مانی دو عمل لاپاراسکوپیک برچبا کولپو ساسپنشن TOT در دست اجرااززمستان 85 تا کنون مجری طرح
6- مقایسه عوارض کوتاه مدت و بلند مدت جراحی هیسترکتومی توتال و ساب توتال به روش لاپاراسکوپی در بیمارستان آرش در سالهای 86-87 پایان نامه دکتری تخصصی زنان و مامایی 1387 دکتر فرحناز آیتی +
7- بررسی اثرات تغذیه زود هنگام پس از عمل جراخی سزارین زمستان 85 سال اول شماره دوم نشریه تخصصی و فوق تخصصی زنان و مامایی ایران دکتر تهرانیان ودکتر عسگری ودکتر سمیعی و دکترشلماشی +
8 ارزیابی کارائی ربات دستیار جراح در عمل لاپاراسکوپیکovariansdsjs;, سیستسکتومی دربیمارستان آرش تخصصی زنان وزایمان 1389 دکتر اتوسا جعفری

دکتر زهرا عسگری

**