پايان نامه هاي دفاع شده دکتر هایده سمیعی

رديف عنوان پايان نامه تخصصي – فوق تخصصي  ، كارشناسي ارشد ،‌Ph.D درجه تخصصي

پايان نامه

سال دفاع نام دستيار  يا دانشجو نقش استاد

 

راهنما مشاور
   
۱ مقايسه تاثير سابقه فاميلي در بروز ديابت بارداري در دو گروه سني زير و بالاي ۲۵ سال دستياري بهار ۸۴ دكتر شراره كريمي

+

۲ مقايسه تاثير شروع زود غذا پس از اعمال جراحي لاپاراتومي زنان مامايي نسبت به روش تغذيه قديمي پزشكي عمومي تابستان ۸۴ دكتر نازنين حيدري +
۳ پايان و ارائه طرح تحقيقاتي ” بررسي دوزهاي روزانه و متناوب مكمل آهن بر روي شاخصهاي خوني ، آهن ، فريتين و روي سرم در خانمهاي باردار سالم “ انجام در دانشگاه علوم پزشكي بابل(۴ساله ) ارائه نتيجه طرح در زمستان ۸۴

مجري طرح

۴ پايان طرح و ارائه آن تحت عنوان ” مقايسه شيوع ديسمنوره عملهاي لاپاراسكپيك TL با لاپاراسكوپيك TLو LUNA انجام در دانشگاه علوم پزشكي بابل(۳ساله ) ارائه نتيجه طرح در بهار ۸۴

مجري طرح

۵ انجام طرح تحقیقاتی مقایسه تاثیر در مانی دو عمل لاپاراسکوپیک برچبا کولپو ساسپنشن TOT در دست اجرااززمستان ۸۵ تا کنون مجری طرح
۶- مقایسه عوارض کوتاه مدت و بلند مدت جراحی هیسترکتومی توتال و ساب توتال به روش لاپاراسکوپی در بیمارستان آرش در سالهای ۸۶-۸۷ پایان نامه دکتری تخصصی زنان و مامایی ۱۳۸۷ دکتر فرحناز آیتی +
۷- بررسی اثرات تغذیه زود هنگام پس از عمل جراخی سزارین زمستان ۸۵ سال اول شماره دوم نشریه تخصصی و فوق تخصصی زنان و مامایی ایران دکتر تهرانیان ودکتر عسگری ودکتر سمیعی و دکترشلماشی +
۸ ارزیابی کارائی ربات دستیار جراح در عمل لاپاراسکوپیکovariansdsjs;, سیستسکتومی دربیمارستان آرش تخصصی زنان وزایمان ۱۳۸۹ دکتر اتوسا جعفری

دکتر زهرا عسگری

**