کتاب های منتشر شده دکتر عسگری

رديف عنوان كتاب ترجمه يا تاليف سال انتشار ناشر ويرايش جديد نويسندگان به ترتيب
1 اندو متریوز تالیف 1379 موسسه فرهنگی انتشاراتی میر   نفر اول
2 دستنامه جراحیهای لاپاروسکوپیک و هیستروسکوپیک گردآوری و تالیف زمستان 88  شرکت تعاونی خدمات بهداشتی درمانی

همای سعادت

  دکتر زهرا عسگری

دکتر صدیقه امانی تهرانی