کتاب های منتشر شده دکتر عسگری

رديف عنوان كتاب ترجمه يا تاليف سال انتشار ناشر ويرايش جديد نويسندگان به ترتيب
۱ اندو متریوز تالیف ۱۳۷۹ موسسه فرهنگی انتشاراتی میر   نفر اول
۲ دستنامه جراحیهای لاپاروسکوپیک و هیستروسکوپیک گردآوری و تالیف زمستان ۸۸  شرکت تعاونی خدمات بهداشتی درمانی

همای سعادت

  دکتر زهرا عسگری

دکتر صدیقه امانی تهرانی