اسفند ۱۴, ۱۳۹۵

فعالیت های زمستان سال ۱۳۹۵

۱-برگزاری کارگاه هیستروسکوپی ۱۹ و۲۰ بهمن ماه

۲–برگزاری کارگاه هیستروسکوپی ۲۷ و ۲۸ بهمن ماه