مارس 4, 2017

فعالیت های زمستان سال 1395

1-برگزاری کارگاه هیستروسکوپی 19 و20 بهمن ماه

2–برگزاری کارگاه هیستروسکوپی 27 و 28 بهمن ماه