اسفند ۱۴, ۱۳۹۵

فعالیت های زمستان سال ۱۳۹۵

۱-برگزاری کارگاه هیستروسکوپی ۱۹ و۲۰ بهمن ماه ۲–برگزاری کارگاه هیستروسکوپی ۲۷ و ۲۸ بهمن ماه

بهمن ۱۲, ۱۳۹۵

کنگره ۳۰ دی ماه تا ۳ بهمن

کنگره های کم تهاجمی زنان از تاریخ ۳۰ دی ماه تا ۳ بهمن برگزار می شود.