مارس 4, 2017

فعالیت های زمستان سال 1395

1-برگزاری کارگاه هیستروسکوپی 19 و20 بهمن ماه 2–برگزاری کارگاه هیستروسکوپی 27 و 28 بهمن ماه

ژانویه 31, 2017

کنگره 30 دی ماه تا 3 بهمن

کنگره های کم تهاجمی زنان از تاریخ 30 دی ماه تا 3 بهمن برگزار می شود.