دكتر طاولي

متخصص زنان و زایمان(فلوشیپ لاپاروسکوپی)
محل فعالیت: هيات علمي دانشگاه علوم پزشكي تهران
سمت: اطلاعاتی ثبت نشده
جایگاه آموزشی: اطلاعاتی ثبت نشده