دکتر معصومه نتاج

بورد تخصصی بیهوشی و مراقبت های ویژه
محل فعالیت: اطلاعاتی ثبت نشده
سمت: اطلاعاتی ثبت نشده
جایگاه آموزشی: اطلاعاتی ثبت نشده
 سوابق تحصیلی
تجارب کاری
مدارک وگواهینامه های کسب شده
لیست مقالات،کتب و انتشارات